สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

Prototype Development

โครงสร้างต้นแบบธุรกิจ

 1. Business Value / Market Analysis / Market Positioning
 • วิเคราะห์รายละเอียดธุรกิจ จุดเด่นด้านต่าง ๆ และสถานะของ บริษัทฯในปัจจุบัน และวิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อม สภาพการแข่งขันของตลาดของธุรกิจ (Market Benchmarking)
 • วิเคราะห์ขนาดตลาดและเป้าหมายทางการตลาด (Market Size & Market Target Analysis)
 • วิเคราะห์คุณค่าทางธุรกิจที่ต้องการนำเสนอให้แก่ลูกค้า เพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนด Strategic Positioning สำหรับธุรกิจต้นแบบให้ชัดเจน
 1. Business Concept / Brand Concept
 • กำหนดทิศทาง ตำแหน่งทางการตลาดและยุทธศาสตร์ โดยการกำหนดรูปแบบและแนวคิดของลักษณะธุรกิจ ( Store Prototype)
 • กำหนดระบบการจัดจำหน่ายและวิธีการนำเสนอ การวางแนวคิดตราสินค้าและบริการ กระบวนการที่จะนำไปสู่การออกแบบการบริหารงานทั้งหมด การนำเสนอสินค้าและบริการ
 • วิเคราะห์แนวคิดธุรกิจ การปรับ Business Value การกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้ในการวัดผลทางธุรกิจ การจัดการระบบคุณภาพ
 1. Business Content / Store Concept
 • การออกแบบ ตกแต่งร้านค้า/ธุรกิจ ทั้งรูปแบบภายนอก ภายใน แนวคิดการจัดร้าน
 • นำเสนองานเป็นแบบ Sketch โครงร่างของธุรกิจต้นแบบ
 • การออกแบบป้ายประกอบร้าน Signage / Billboard
 • การออกแบบ Logo / Mascot
 • การจัดวาง Lay out การจัด Display การออกแบบ Contact Point
 • การออกแบบกราฟฟิคตกแต่งร้าน
 • นำเสนองานเป็นแบบ Sketch โครงร่าง หรือ Conceptual Design
business01
business02
bisiness05
coach-service
 1. Value Chain Package – Products & Shop Management
 • การสร้างรูปแบบสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของลูกค้า สร้างความคุ้มค่าในการจับจ่าย/ใช้บริการของลูกค้า สินค้ามีความหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐาน
 • Shop and Branch Management Concept / Organization การออกแบบวิธีการทำงานภายในธุรกิจต้นแบบ และ การวางแนวทางเพื่อการบริหารสาขา
 • การจัดองค์กรเพื่อการรองรับการบริหารจัดการธุรกิจ รายละเอียดการทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ของธุรกิจต้นแบบที่กำหนด
 1. Strategic Planning / Profit and Loss Simulation
 • กำหนดกลยุทธ์ของธุรกิจต้นแบบทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • การจัดทำและนำเสนอแผนธุรกิจ พร้อมงบกำไรขาดทุน และตัวเลขการคาดการณ์ทางธุรกิจ โดยใช้รูปแบบที่จัดทำเป็นตัวตั้งและวางเงื่อนไขทางธุรกิจ เพื่อทราบถึงผลประกอบการในระดับสาขา
 • เป็นแผนงานหลักสำหรับการดำเนินการต่อไป
 1. Operations & Service Design / Operations Manual – Prototype Shop
 • การออกแบบคุณภาพการให้บริการ มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา
 • กำหนดวิธีการ กระบวนการให้บริการ การจัดเก็บเงินสด การสร้างความสะดวกต่อลูกค้า การสร้างบรรยากาศและสภาพรวมของธุรกิจ
 • การวางตำแหน่งงาน การกำหนดรูปแบบ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจัดการกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ
 • การจัดทำคู่มือปฏิบัติการสำหรับธุรกิจต้นแบบ เพื่อสะดวกต่อการถ่ายทอดต่อไปในการขยายสาขาหรือธุรกิจแฟรนไชส์
 1. External Marketing & Internal Marketing
 • การสื่อสารทางการตลาด (External Marketing Plan) กำหนดช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อการตลาดที่มีอิทธิพล ที่ทำให้เกิดการรับรู้ในตราสินค้า โดยการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาด (Communication Mix)
 • การสื่อสารกับองค์กรภายใน (Internal Marketing) ผ่านการจัดฝึกอบรมทีมงานของสำนักงานใหญ่ และทีมงานบริหารสาขาต้นแบบ เพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนาธุรกิจต้นแบบ รายละเอียดสินค้าและบริการ แผนการขยายธุรกิจในอนาคต
 1. Customers or Performance Feedback
 • เมื่อธุรกิจต้นแบบได้ถูกสร้างและเริ่มดำเนินการแล้ว ที่ปรึกษาจะทำการตรวจสอบผลการตอบรับและความคิดเห็นที่ได้จากลูกค้า (Customer’s Feedback) โดยการวิเคราะห์ยอดขาย
 • ตรวจสอบความคิดเห็นจากทีมงานที่เป็นผู้บริหาร และผู้ดำเนินงานธุรกิจต้นแบบ (Employee Feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ระบบธุรกิจต้นแบบมีความสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
Customers02
Customers01