สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

Franchise Business Development

โครงการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์

1.Strategic Planning and Program Structure
 • Franchise Structure / Business Owner Profile วิเคราะห์โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ ความเชี่ยวชาญขององค์กรและทีมงาน
 • Type of Business Developed พิจารณารูปแบบการให้สิทธิแฟรนไชส์แบบ Single unit, แบบ Multi-unit, etc.
 • Business Support Programs ระบุประเภทและขอบเขตของบริการที่ต้องจัดหาให้แฟรนไชส์ซี เช่น การอบรมเบื้องต้น, การตรวจเยี่ยม, การเลือกทำเล และการสนับสนุนทางการโฆษณา
 • Internal Staffing ประเมินความจำเป็นด้านบุคลากรต่อการปรับระบบ แฟรนไชส์ ทบทวนโครงสร้างองค์กร
 • ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ค่าสิทธิ ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • รายละเอียดด้านการประมาณการณ์ทางการเงิน และคาดการณ์การลงทุน
 • รายละเอียดของการวิเคราะห์กระแสเงินสด 5 ปีของแฟรนไชส์ซี และองค์กรแฟรนไชส์ซอร์
 • คำแนะนำที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ, กฎหมาย และการตลาด ที่มีผลต่อการประสบความสำเร็จของระบบแฟรนไชส์
 • นำคำแนะนำทั้งหมดมาจัดทำเป็นแผนธุรกิจแฟรนไชส์ ในแผนนี้จะให้ข้อมูลการตัดสินใจในการสร้างระบบแฟรนไชส์
 • การวางแผนทางการเงินที่จำเป็นต้องใช้ในการตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
2.Business Legal Documentation
 • การจัดทำสัญญาแฟรนไชส์แบบIndividual Franchise Agreement
 • ร่างและนำส่งสัญญาแฟรนไชส์ที่มีรายละเอียดของความผูกพันโดยสัญญาระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ และแฟรนไชส์ซี ให้แก่ท่านหรือทนายความของท่านเพื่อพิจาณาและอนุมัติ
 • สัญญานี้จะถูกพัฒนาขึ้นโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์และคำแนะนำของที่ปรึกษาบิสิเนส โค้ช และพิจารณาจากธรรมเนียมปฏิบัติของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจแฟรนไชส์ในปัจจุบัน
3.Operations Services
 • การวิเคราะห์และวางโครงสร้างคู่มือ Preliminary Analysis / Outlineพัฒนาโครงสร้างเบื้องต้น ระบุหัวข้อในคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ของท่า
 • การตรวจเยี่ยมและทบทวนการปฏิบัติการ Operations Visit / Reviewที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการเข้าพบท่านที่สถานประกอบการเพื่อสังเกตการปฏิบัติงานโดยตรง
 • คู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์   Franchise Operations Manual
 • จัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาครอบคลุม และเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจ โดยรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของระบบแฟรนไชส์
4.Business Marketing Services
 • แผนการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ Franchise Marketing Plan
 • จัดทำแผนการตลาดสำหรับการสร้างลูกค้าผู้สนใจลงทุน
 • แนะนำกิจกรรมทางการตลาดที่เฉพาะเจาะจง รวมทั้งสื่อการตลาดที่เหมาะสม เช่น direct mail และแผ่นพับโบรชัวร์ สื่อโฆษณาธุรกิจแฟรนไชส์ และคุณลักษณะของแฟรนไชส์ซีเป้าหมาย
 • แผนการตลาดนี้จะรวมข้อแนะนำการใช้สื่อการตลาด, งบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรม และตารางเวลาในการจัดกิจกรรมต่างๆ
 • Franchise Brochure
 • พัฒนาฉบับร่างของโบรชัวร์ 4 สี ขนาด A4 จำนวนหน้าประมาณ 4 – 6 หน้า รวมหน้าปก โดยออกแบบให้สื่อถึงธุรกิจของท่าน
5.Corporate Training

Franchise Corporate Training

 • เป็นกุญแจสำคัญที่จะขยายธุรกิจในรูปแบบการทำงานตามแผนงานใหม่ในกระบวนการของแฟรนไชส์
 • เป็นการสื่อสารให้องค์กรรวมทราบถึงความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นในระบบธุรกิจแฟรนไชส์ แผนการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ เป้าหมายการขยายสาขา แนวทางการสร้างองค์กรแฟรนไชส์ แนวทางการให้การสนับสนุนแก่แฟรนไชส์ซี
 • เป็นการฝึกอบรมทีมงานเป็นเวลา 1 วัน
6.Train the Trainer
 • Franchise Operations Training – “Train-The-Trainer”
 • การฝึกอบรมให้ทีมงานสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ การสร้างหน่วยงานบริหารงานสาขาและหน่วยงานสนับสนุนงานสาขาแฟรนไชส์
 • แนวทางการสร้างมาตรฐานในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ การตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการทำงานในระบบแฟรนไชส์ของแฟรนไชส์ซี
 • การออกแบบโครงสร้างการฝึกอบรม แฟรนไชส์ซี โดยใช้คู่มือการปฏิบัติการเป็นเอกสารอ้างอิง
 • ใช้เวลาการฝึกอบรม 2 วัน
7.Business Sales Training & Support
 • การอบรมการขายแฟรนไชส์   Franchise Sales Training
 • จัดอบรมหลักสูตรการขายแฟรนไชส์ เป็นเวลา 2 วันให้สำหรับท่านและทีมงานขาย
 • หลักสูตรนี้มีเนื้อหาครอบคลุม กระบวนการขายพร้อมทั้งรายละเอียดคำแนะนำเทคนิคการขายแฟรนไชส์ กระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมาย, การนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงธุรกิจ และการสัมมนาการขายธุรกิจ และอื่นๆ
Training