สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

ผศ. ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล

Our Consultants

ผศ. ดร.สมชาย
รัตนชื่อสกุล
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
industry experience
 • อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2546 - กันยายน 2547)
 • รองคณบดี และกรรมการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (พ.ศ. 2536 - 2546)
 • กรรมการ (ฝ่ายกฎหมาย) และเลขาธิการ สมาคมธุรกิจแฟรนไชส์ และเอสเอ็มอีไทย (พ.ศ. 2547 - 2549)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทอลงกรณ์กฎหมายธุรกิจ จำกัด (พ.ศ.2532-2549)
 วิทยากรพิเศษ
 • โครงการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ITC/UNCTAD/ WTO/คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการอบรมผู้ประกอบการในธุรกิจแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ระดับ B2B, Intermediate, Advance)
 • โครงการอบรมผู้สนใจซื้อสิทธิแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • โครงการอบรมผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสู่สากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • โครงการประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
Certifications and Qualifications
  ความเชี่ยวชาญพิเศษ
 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายธุรกิจ
 • กฎหมายธุรกิจแฟรนไชส์
 • กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 • กฎหมายลักษณะพยาน
 • กฎหมายแข่งขันทางการค้า
 • กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
 • กฎหมายระหว่างประเทศด้านทรัพยากรชีวภาพ
education
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิต