สนใจสร้างธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์

ดร.พีระพงษ์ ร่วมอบรมหลักสูตร SEP-S รุ่นที่ 3

ดร.พีระพงษ์ ร่วมอบรมหลักสูตร SEP-S รุ่นที่ 3
25
Nov

C1
C2
C3

ดร. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายให้ประสบความสำเร็จ” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ สุดยอดผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 3 ในวันที่ 16 กันยายน 2558  ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยโครงการนี้ จัดโดย สถาบันนักลงทุนรุ่ นใหม่ Institute of Intelligent Invertors (III) “สถาบันทางวิชาการ ที่ท าหน้ าที่องค์กร ทางด้านสังคม สร้ างสังคมอุดมปัญญา” เป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ภายใต้การด าเนินงาน ของบริษัท เจ เอ็ม ที พับลิชชิ่ง จำกัด ซึ่งจัดมาแล้ว 3 รุ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยหลักสูตรนี้ได้คิดปรับปรุงต่อยอดและพัฒนาหลักสูตรใหม่ล่าสุดขึ้นสำ าหรับคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว และเป็น ผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือทายาทเจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 45 ปี เพื่อมุ่งเน้น เพื่อมุ่งนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายแก่สุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่คำนึงถึงประโยชน์ของสังคมรวมด้วย โดยใช้คำขวัญว่า “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มเติมความคิด สร้างเครือข่ายร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม ”

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *